54′NCÜ MEKANIZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

Edirne Gundem Medya 09 Kasım 2012 Yorumlar Kapalı
54′NCÜ MEKANIZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

LOJ.DES.K.LIĞI,3′ÜNCÜ HD.TB.K.UĞI JUG.K.YRD.LIĞI KIŞLA HİZ.TK. SÜLOĞLU BİNA, TESİS, KALORİFER KAZANI VE MÜŞTEMİLATININ PERİYODİK BAKIMI İLE ACİL ONARIMLARINA YÖNELİKMAL VE MALZEME ALIMI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK 54 MKNZ.P.TÜG

Loj. D es. K. lığı ,3′üncU Hd.Tb.K.lığı.Tug.K.Ycd.lığı Kışla Hiz.Tk. Süloğlu Bina. Tesis, Kalorifer Karanı ve Müştemilatının Periyodik Bakımı ile Acil Onarımlanna YönelikMal ve Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin aynntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

İhale Kayıt Numarası            : 2012/165484

1-İdarenin

 

 

 

 

a)  Adresi

b)  Telefon ve faks numarası

c)  Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

54′NCÜ MEKANIZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI GENERAL ŞAHAP TUNCER KISLASI LONDRA ASFALT11 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE 2842140494 – 2842145929 ihkom54@hotmail.com

 

2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin aynntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımlan Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

54′üncü Mknz P.Tug.KJığı L.Y.M Aliğinin 105 Ana ve Tüketim Malzeme Mal Saymanlığı Kestanelik /EDİRNE

İhale konusu mallar sözleşmenin imzasına müteakip 1 (bir) gün içinde işe başlanacak 7 (Yedi) gün içerisinde 54′üncü Mknz. P.Tug. K.lığı LY.MA lığının 105 Ana ve Tüketim Malzeme Mal Saymanlığı Kestanelik/EDİRNE ye teslim edilecektir.

b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

54′üncü Mknz.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Edirne 19.11.2012-10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler

4.1.1.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1.     Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.     Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.     Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.     Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucular; iJe tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  1. Ekonomik  açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  3. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.  ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı 54′üncü Mknz.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Edime adresinden satın alınabilir.

7.2.  İhaleye teklif verecek olanlann ihale dokümanını satrn almaları veya EKAP üzerinden e-tmza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar 54′üncü Mknz.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Edime adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir
  2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktan ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlann çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  1. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

  1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez